Veerkrachtig & verbindend!

Algemene voorwaarden WonenPlus Bloemendaal

WonenPlus Bloemendaal is onderdeel van Welzijn Bloemendaal.

 1. De WonenPlus-adviseur spant zich in om in overleg met en op verzoek van de abonnee, diensten te regelen en de abonnee te helpen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De WonenPlus-adviseur is als zodanig een bemiddelaar.
 2. De dienstverlening van WonenPlus gaat in op het moment van inschrijving in het registratiesysteem van Welzijn Bloemendaal. Hiervan wordt een bevestiging gestuurd.
 3. De overeenkomst  wordt aangegaan voor de duur van het lopende kalenderjaar en start per kwartaal. De overeenkomst is door de abonnee jaarlijks schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van een kwartaal. Als er geen opzegging door de abonnee plaats vindt wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 4. WonenPlus is niet aansprakelijk voor het afhandelen of nalaten van de leverancier van een dienst. De leverancier blijft wettelijk aansprakelijk voor de verrichtte diensten en prijzen. Uiteraard brengt het wel de verplichting met zich mee dat WonenPlus alleen met betrouwbare bedrijven in zee gaat en een bepaalde controle uitoefent op de dienstverlening.
 5. De WonenPlus-adviseur mag en kan voor de abonnee geen financiële verplichtingen aangaan. De abonnee blijft altijd zelf opdrachtgever.
 6. WonenPlus verplicht zich wijzigingen in de abonnementsvormen tenminste drie maanden voor ingang aan de abonnee kenbaar te maken.
 7. WonenPlus verplicht zich gegevens van de abonnee vertrouwelijk te behandelen. NAW-gegevens van een abonnee die nodig zijn voor de levering van een dienst kunnen aan de dienstenleveranciers ter beschikking worden gesteld.
 8. Voor de dienst ‘huishoudelijke hulp’ heeft de WonenPlus-adviseur een intake met de hulp. Per 1-7-2013 vraagt WonenPlus de hulpen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Verder is WonenPlus niet aansprakelijk voor de hulp en maakt de abonnee zelf afspraken over werktijden en werkdagen.  De verdienste voor de hulp zijn € 10,- per uur.
 9. Restitutie van een deel van het abonnementsgeld  (loopt per kwartaal) kan uitsluitend op verzoek plaats vinden in geval van verhuizing buiten de gemeente Bloemendaal, permanente opname in verzorgings- of verpleeghuis of bij overlijden.
 10. Het abonnement op WonenPlus geldt voor twee volwassen, ouder dan 55 jaar, per huishouden in de gemeente Bloemendaal. Indien de abonnee een wlz-indicatie voor een verzorgingshuis heeft of huurt van Brederode Wonen én 65 jaar of ouder dan is het abonnement van WonenPlus gratis. Indien de abonnee huurder is van Pré Wonen en 65 jaar of ouder dan betaalt de abonnee 50% van het abonnement. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen onder de 55 jaar abonnee worden.
 11. De abonnee is het abonnementsgeld vooraf verschuldigd. De betaling is via automatisch incasso. Het abonnementsgeld wordt in de eerste maand van het kalenderjaar geïncasseerd. Betaling via factuur is mogelijk, de administratiekosten zijn dan € 3,-.
 12. Indien de abonnee achter is met betalen zal WonenPlus Bloemendaal max. twee herinneringen sturen. Indien betaling uitblijft heeft WonenPlus het recht het abonnement te beëindigen.
 13. Het klachtenreglement van Welzijn Bloemendaal geldt tevens voor WonenPlus Bloemendaal. Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de regionale klachtencommissie.

 

Opgemaakt sept. 2013