Veerkrachtig & verbindend!

Vacature Directeur Welzijn Bloemendaal

Welzijn Bloemendaal is een laagdrempelige lokale welzijnsorganisatie voor diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer voor alle inwoners in de gemeente Bloemendaal. Wij zijn actief in alle vijf de dorpskernen van de gemeente. De kerntaken van het sociaal werk van Welzijn Bloemendaal bestaan uit Wmo-diensten, ouderenadvies/cliëntondersteuning, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, WonenPlus diensten en vervoer. Tevens coördineert Welzijn Bloemendaal alle activiteiten van zorg en welzijn in de dorpskernen om de sociale basis te versterken en toegankelijk te maken voor alle doelgroepen.

Het team van Welzijn Bloemendaal bestaat uit 15 betrokken en enthousiaste medewerkers en een directeur. Bij de uitvoering van onze taken worden wij ondersteund door 300 vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor (kwetsbare) burgers in hun gemeente.

Stichting Welzijn Bloemendaal zoekt per 1 maart 2020 een energieke en innovatieve

Directeur m/v

voor 36 uur per week

De directeur is een leider met een inhoudelijke visie, met kennis van zaken over alle aspecten in het sociaal domein. Hij/zij staat voor een sterke interne organisatie en stimuleert medewerkers tot meedenken over beleidsmatige veranderingen en vernieuwingen.

De directeur is communicatief vaardig, gericht op samenwerking en creëert draagkracht, zowel intern als extern. Hij/zij is ondernemend, klantgericht en politiek sensitief.

De directeur heeft de dagelijkse leiding en valt onder het bestuur van de stichting. De directeur is het boegbeeld van de organisatie. Hij/zij ontwikkelt in samenspraak met de medewerkers zo nodig nieuwe diensten op het gebied van welzijn en zorg, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein en met lokale behoeften van de doelgroep.

De directeur is de sleutelfiguur tussen de interne organisatie, de samenwerkingspartners en de gemeente als opdrachtgever van Welzijn Bloemendaal.

De bevoegdheden van de directeur zijn ontleend aan de statuten van de organisatie; de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directiereglement.

Werkzaamheden van de directeur

De directeur is verantwoordelijk voor:

· Het realiseren van de doelstellingen van de stichting en de kwaliteit van de dienstverlening;

· Het strategisch beleid in samenspraak met het bestuur;

· de totstandkoming van een strategisch meerjarenbeleidsplan, een jaarplan of productenboek en een jaarverslag;

· de uitvoering van het personeelsbeleid i.s.m. een HR bureau;

· de werving van vrijwilligers en de instandhouding van het vrijwilligerskorps;

· een efficiënte bedrijfsvoering;

· een transparante, doelmatige financiële administratie en een tijdige, volledige financiële verslaglegging;

· de bewaking van het budget van de organisatie, inclusief de inschatting van de financiële consequenties van de strategische plannen;

· de voorbereiding van de vaststelling van de jaarrekening met een goedkeurende accountantsverklaring;

· de jaarlijkse totstandkoming van een begroting en van een subsidievoorstel aan de gemeente;

· het onderzoeken van nieuwe geldstromen;

· draagvlak en verbinding bij sponsoren, waaronder de gemeente.

Competenties

· analytisch en strategisch denkvermogen

· daadkrachtig en resultaatgericht

· inspirerend en motiverend

· verbinder en teambuilder

· planmatig en pro-actief

· improvisatietalent en flexibiliteit

Vanzelfsprekend is de directeur empathisch, integer en eerlijk. De directeur is een goed netwerker en houdt rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie.

Functie-eisen

· Academisch werk- denkniveau

· Kennis van en affiniteit met het welzijnswerk

· Kennis van ontwikkelingen in het sociaal domein

· Leiderschapskwaliteiten

· Aantoonbare managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van een organisatie

· Deskundig op het gebied van organisatie-, personeels-, financieel-, en kwaliteitsbeleid

· Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Salaris

Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Welzijn, schaal 12/13, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Wij bieden een tijdelijk dienstverband voor 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij mevrouw M.M. Kruik tel 023-525 03 66 . Meer informatie over Welzijn Bloemendaal leest u op www.welzijnbloemendaal.nl.

Uw CV en begeleidende brief met motivatie kunt u tot uiterlijk 30 december 2019 richten aan Stichting Welzijn Bloemendaal, t.a.v. mevrouw M. Pots-Dik, emailadres: margriet@welzijnbloemendaal.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats tussen 20 en 31 januari 2020.