Spring naar content

Algemene voorwaarden WonenPlus

WonenPlus Bloemendaal is onderdeel van Welzijn Bloemendaal.

 1. De WonenPlus-adviseur spant zich in om in overleg met en op verzoek van de abonnee, diensten te regelen en de abonnee te helpen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De WonenPlus-adviseur is als zodanig een bemiddelaar.
 1. De dienstverlening van WonenPlus gaat in op het moment van inschrijving in het registratiesysteem van Welzijn Bloemendaal. Hiervan wordt een bevestiging gestuurd.
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het lopende kalenderjaar en start per kwartaal. De overeenkomst is door de abonnee jaarlijks schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van een kwartaal. Als er geen opzegging door de abonnee plaats vindt wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 1. WonenPlus werkt samen met vrijwilligers. Vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Vrijwilligers kunnen ingezet worden voor kleine klusjes in huis zoals een plank ophangen, lamp vervangen of het instellen van uw tv. Ook kunnen vrijwilligers ingezet worden voor computerondersteuning. Deze dienst is gratis en er dienen alleen kosten betaald te worden voor aangeschafte artikelen die in overleg met de abonnee door de vrijwilliger zijn aangeschaft. WonenPlus is niet aansprakelijk voor de vrijwilliger en de abonnee maakt zelf afspraken met de vrijwilliger.
 1. WonenPlus is niet aansprakelijk voor het afhandelen of nalaten van de leverancier van een dienst. De leverancier blijft wettelijk aansprakelijk voor de verrichtte diensten en prijzen. Uiteraard brengt het wel de verplichting met zich mee dat WonenPlus alleen met betrouwbare bedrijven in zee gaat en een bepaalde controle uitoefent op de dienstverlening. De afspraken met de leveranciers staan op de dienstenlijst. Kortingen en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wij streven er naar op de website van WonenPlus de meest recente diensten en prijsafspraken te tonen.
 1. De WonenPlus-adviseur mag en kan voor de abonnee geen financiële verplichtingen aangaan. De abonnee blijft altijd zelf opdrachtgever.
 1. WonenPlus verplicht zich wijzigingen in de abonnementsvormen tenminste drie maanden voor ingang aan de abonnee kenbaar te maken.
 1. WonenPlus verplicht zich gegevens van de abonnee vertrouwelijk te behandelen. NAW-gegevens van een abonnee die nodig zijn voor de levering van een dienst kunnen aan de dienstenleveranciers ter beschikking worden gesteld.
 1. Voor de dienst ‘huishoudelijke hulp’ heeft de WonenPlus-adviseur een intake met de hulp. Per 1-7-2013 vraagt WonenPlus de hulpen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Verder is WonenPlus niet aansprakelijk voor de hulp en maakt de abonnee zelf afspraken over werktijden en werkdagen. De verdienste voor de hulp zijn € 10,- per uur.
 1. Restitutie van een deel van het abonnementsgeld (loopt per kwartaal) kan uitsluitend op verzoek plaats vinden in geval van verhuizing buiten de gemeente Bloemendaal, permanente opname in verzorgings- of verpleeghuis of bij overlijden.
 1. Het abonnement op WonenPlus geldt voor inwoners van de gemeente Bloemendaal van 55 jaar en ouder. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen onder de 55 jaar abonnee worden.
 1. Indien de abonnee huurder is van Pré Wonen of Brederode Wonen én 65 jaar of ouder is dan heeft de abonnee keuze uit twee abonnementsvormen.
  Een basis abonnement, deze is gratis.
  2. Een aanvullend abonnement, de abonnee betaald 50% van het abonnement.
  Het is aan de abonnee zelf om door te geven of hij/zij huurder is van Pré Wonen of Brederode Wonen.
 2. De abonnee is het abonnementsgeld vooraf verschuldigd. De betaling is via automatisch incasso. Het abonnementsgeld wordt in de eerste maand van het kalenderjaar geïncasseerd. Betaling via factuur is mogelijk, de administratiekosten zijn dan € 3,-.
 1. Indien de abonnee achter is met betalen zal WonenPlus maximaal twee herinneringen sturen. Indien betaling uitblijft heeft WonenPlus het recht het abonnement te beëindigen.
 1. Het klachtenreglement van Welzijn Bloemendaal geldt tevens voor WonenPlus Bloemendaal. Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de regionale klachtencommissie.

Opgemaakt september 2013

Herzien april 2019