Spring naar content

Jaarverslag Welzijn Bloemendaal 2021

Voorwoord: ‘gelukkig gezond in Bloemendaal’

Bovenstaande is de titel van het Bloemendaalse preventieakkoord. Een goede gezondheid betekent dat je lekker in je vel zit en regie hebt over je eigen leven. Hier zijn we in 2021 harder dan ooit mee bezig geweest en dat was nodig ook. Toen begin van het jaar al duidelijk werd dat de coronapandemie nog lang niet op zijn eind was merkten we ook dat men er meer dan genoeg van had. Onze belangrijkste doelgroepen, jongeren en ouderen, waren het meest de dupe van alle maatregelen. Door snel te schakelen als de regels werden veranderd hebben onze dienstverlening en activiteiten zoveel als mogelijk door laten gaan. Er dienden zich ook onverwachte mogelijkheden aan. Stichting Tijdsparen vroeg onze medewerking in verband met het Godfried Bomans jaar. In 2021 was het 50 jaar geleden dat de schrijver in Bloemendaal zijn laatste adem uitblies. Van de Blije Breisters tot het jongerenwerk, iedereen deed er op zijn manier aan mee. Daar leest u in dit verslag alles over.

Johan van Buren 
directeur 

De Digitale Participatiemarkt voor de regio Haarlem brengt burgers in contact met bijna 70 organisaties die daarbij kunnen helpen. Om ook in tijden dat fysiek ontmoeten moeilijk was burgers met die organisaties in contact te brengen is er een serie podcast interviews gestart. Winston Brandon (communitymanager bij de regiobibliotheek) start met live interviews met organisaties die kunnen helpen bij allerlei soorten werk. Ook onze directeur Johan van Buren mocht in april 2021 namens Welzijn een bijdrage leveren van maar liefst 14 minuten en vertellen over wat we doen en hoe we werken in Corona tijd. De podcast kunt u bekijken en beluisteren door hier te klikken.

Algemeen 

In 2021 begonnen we de impact van bijna een jaar coronamaatregelen te merken. Niet alleen bij onze eigen deelnemers van activiteiten maar ook doordat er bij ons hulp werd gevraagd door bestaande stichtingen en gezelschappen. Hiervan zijn er vele in de gemeente Bloemendaal en vaak al met een jarenlang geschiedenis. Dit soort partijen spelen een cruciale rol in het sociale leven van mensen, met name ouderen. Helaas zie je dat in verloop van tijd de organisatorische basis steeds smaller wordt. Leden willen graag samenkomen maar hebben geen zin meer in de organisatorische en administratieve rompslomp. Wíj hebben besloten om daar dan actief in  te stappen. Wij kunnen met zowel onze betaalde als vrijwillige medewerkers zaken uit handen nemen die essentieel zijn voor het voortbestaan. Het gaat met name om administratieve en coördinerende taken. Wij doen bijvoorbeeld het ledenbeheer, regelen de in- en uitgaven en zorgen op die manier voor continuïteit. In dit verslag leest u daar mooie voorbeelden van terug. Door de coronaperikelen was het ook noodzakelijk te investeren in de eigen organisatie. Op sommige momenten werkte driekwart van het personeel thuis. Het op een goede manier vanuit huis werken staat of valt bij goede apparatuur en verbindingen. Iedereen heeft een laptop gekregen waarmee snel verbinding met het netwerk kan worden gemaakt en die is uitgerust met goede communicatiemiddelen voor Zoom en Teams-vergaderingen.

Ook is er geïnvesteerd in een nieuwe website. De oude had een grondige update nodig in verband met wettelijk vereiste protocollen. Daarop is besloten om de gehele site te vernieuwen en beter aan te sluiten op het huidige primair systeem.

Bekijk hier de animatievideo:

Om op een overzichtelijke wijze inzicht te verschaffen in het werkveld en betrekkingen van Welzijn Bloemendaal met andere organisaties hebben we daar grafisch een overzicht van gemaakt. 

Mogelijke verhuizing

Eind 2020 is het besluit genomen om te verhuizen naar het naar het gebouw van de bibliotheek aan de Korte Kleverlaan. Hiervoor is ook een intentieverklaring getekend tussen Welzijn Bloemendaal en de bibliotheek. Een besluit nemen is en uitvoeren zijn twee verschillende dingen. Het afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. Er is veel overleg gevoerd. Zowel met interne- als externe partijen.  

Het proces werd begeleid door Aat Vos, architect en creative guide van Includi, die bekend staat om zijn vernieuwende ruimtelijke concepten die ertoe bijdragen dat bibliotheken een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Voordeel was dat hij de omgeving goed kent. De oud-Bloemendaler woonde vroeger aan de Korte Kleverlaan. Onder zijn bezielende leiding kregen zowel het personeel van de samenwerkende partijen, als ook mensen die van buiten betrokken zijn bij die partijen de gelegenheid hun zegje te doen. Dat ging ook allemaal digitaal. Het mooie was dat alles ingebracht kon worden en dat van daaruit naar overlap werd gekeken. De eindconclusie was dat in het schetsontwerp alle partijen een plek hebben gekregen. De opzet is een moderne bibliotheek waar iedereen naartoe kan en die als een ‘huiskamer van het dorp’ gaat fungeren. Op basis van het schetsontwerp is een begroting gemaakt met meerdere scenario’s. De kosten voor verbouwing en herindeling worden geraamd op ruim 7 ton. Vanuit eigen middelen van de bibliotheek en reeds toegezegde financiering zitten we nu ongeveer op ruim een derde van het bedrag. De rest moet onder andere van de gemeente komen en uit fondsenwerving en sponsoring.

Sociaal Cultureel Werk 

Hoewel het een lastig jaar was konden veel activiteiten, al dan niet met beperkingen, weer doorgaan. In grote getale en vol enthousiasme deden de inwoners van Bloemendaal weer mee aan vertrouwde en ook nieuwe activiteiten.

Hieronder volgt een bloemlezing van onze activiteiten.

In januari gingen we een samenwerking aan met Kookstudio Roosmarijn. Een mooi voorbeeld van hoe we samen kunnen werken met een commerciële partij. De gemeente en een aantal fondsen stelden geld beschikbaar om een pilot te starten waarbij alleenstaande senioren mannen samen leren koken. Het programma zou halverwege het jaar starten maar is vanwege coronamaatregelen een half jaar uitgesteld. Ook gingen we een samenwerking aan met de Voghelsanck op het gebied van activiteiten en ruimtegebruik. Uiteindelijk kwamen een aantal van onze deelnemers daarmee nog in de Arena terecht bij Mister Ajax himself (zie verderop in dit verslag)

Vervoer, samenwerking met ANWB

In oktober startte de samenwerking met de ANWB. We maken gratis gebruik van de software en expertise van de ANWB. De vervoerssystemen van Noord (Bloemendaal) en Zuid (Bennebroek) werden gelijk getrokken en de bonnen en strippenkaarten verdwenen. Nadeel was wel dat er bij het particuliere vervoer contant afgerekend moest worden. Daar proberen we nog een oplossing voor te vinden door bijvoorbeeld met een machtiging te gaan werken.

(Ge)Bakfiets

Oude (ge)bakfiets   
nieuwe (ge)bakfiets


In coronatijd gingen we veel naar de mensen toe. Daarbij werd regelmatig de (ge)bakfiets ingezet. Die werd gehuurd van MeerBusiness uit buurgemeente Hillegom. Vanuit de gemeente kwam toen het idee om een eigen bakfiets aan te schaffen vanuit de door het Rijk ter beschikking gestelde coronagelden. Zo gezegd zo gedaan. De wethouder kwam hem persoonlijk afleveren:

Klik hier voor het hele verhaal in de Heemsteder.

Pannenkoekendag

Ook de jaarlijkse pannenkoekendag moest anders worden georganiseerd want overslaan was geen optie. Iedereen had genoeg van niets doen en binnen zitten. De pannenkoeken werden coronaproof gebakken door kinderen en afgehaald door ouderen. Voor het hele verhaal klik hier.

Burendag in buurttuin Bennebroek

Op 25 september organiseerden we Burendag in de buurttuin in Bennebroek. Na hard werken om de tuin op orde te maken en knutselen met de kinderen werd er ook goed voor de inwendige mens gezorgd!

Een overzicht van het aantal deelnemers staat in de jaarcijfers in bijlage 3.

Jongerenwerk 

Ook in het jongerenwerk kon men weer volop aan de slag. In het Jeugdhonk in Vogelenzang en in The Spot in Bennebroek bruiste het weer van de activiteiten. En op momenten dat het wat druk werd of er toch weer beperkingen waren ging men lekker naar buiten. Bijvoorbeeld om ‘levend stratego’ te spelen of boog te schieten. Jumbodarten kon ook.

Niet alles dat in coronatijd was uitgevonden verdween weer. ‘Het Praatstoel’ project, met zitzakken in he bos, ging gewoon door. Als je iets had meegemaakt, ergens mee zat of gewoon een vraag had, dan ging je op de zitzak zitten en had je alle aandacht.

In Overveen vermaakte men zich met Lasergamen

Zodra de beperkende maatregelen voor jongeren werden versoepeld vonden we ook in de wintermaanden mogelijkheden om samen dingen te doen. Het liefst buiten maar vanwege het weer ook vaak binnen. Met de Segway pro experience was beide mogelijk. En dat gold ook voor het Bubbelvoetbal. In dat spel was ‘afstand houden’ al ingebouwd.

Burgemeester Elbert Roest kwam een kijkje nemen bij de steples

De jongeren van het Jeugdhonk in Vogelenzang wilden graag een ‘hangplek’. Jongerenwerker Natascha stelde voor om de burgemeester eens uit te nodigen voor een gesprek. Die was daar wel voor in:

De vele activiteiten van het jeugdwerk vonden vanwege coronamaatregelen vaak ook buiten plaats en waren een dankbaar onderwerp voor de schrijvende pers.

Survivalweekend

Winterschool

Voor kinderen die Nederlands als tweede taal moeten leren, is de huidige lockdown van scholen dubbel vervelend: ze zitten thuis én daardoor loopt het leren van een nieuwe taal vertraging op. Vandaar dat we de schoolvakantie in februari gebruikten voor een Winterschool, waarbij met name jonge statushouders, kinderen van expats en vluchtelingen tussen de 11 en 18 jaar hun kennis van het Nederlands kunnen bijspijkeren. Bijgestaan door zowel oudere als jongere vrijwilligers uit de gemeente. De ochtenden werden besteed aan lesgeven en in de middagen was er een cultureel programma.

 

Het Haarlems Dagblad maakte er een mooie reportage over, deze kunt u hier lezen.

Film ‘De Schat van Brederode

In het Bomansjaar is er ook samen met de Bloemendaalse jeugd veel aandacht besteed aan de 50 jaar geleden overleden schrijver. Zijn boekje De Schat van Brederode werd op eigentijdse manier verfilmd. Met aan het eind een heuse première met Oscars.

Het begon allemaal met auditeren:

Er werd op diverse locatie in de gemeente en bij de Ruïne van Brederode gefilmd:

Op 17 november was de première in het theater van het dorpshuis in Vogelenzang.

Klik hier voor het hele verhaal.

Timmerdorp
Voor het Timmerdorp was het een lustrum jaar. Ruim zestig kinderen waren weer dagen in de weer om een eigen onderkomen van pallets en afval te bouwen en aan het einde van de week weer te slopen. Dat laatste niet nadat burgemeester Elbert Roest de bouwsels aan een grondige inspectie had onderworpen.

Klik hier voor het filmpje van de laatste dag.

Jongeren weerbaarder maken tegen crimineel ronselen

Een pakketje wegbrengen of op de uitkijk staan voor een beloning. Het lijkt onschuldig, maar voor veel jongeren is dit de start van hun criminele carrière. Vaak is er dan geen weg meer terug. De mobiele escape room ‘Foute Centen’ maakt jongeren bewust van de gevaren en gevolgen van criminele activiteiten. Ook zet het in op het vergroten van hun weerbaarheid. In het Jeugdhonk in Bloemendaal gingen jongeren hiermee aan de slag.

Wereldse maaltijden

Ongeveer de helft van de wereldse maaltijden in Vogelenzang kon doorgang vinden.

Medelanders van buitenlandse origine koken samen met vrijwilligers een ‘wereldse maaltijd’. Ook in de kern Bloemendaal starten we hiermee.

Wereldse maaltijd in het Dorpshuis in Vogelenzang

Een overzicht van het aantal deelnemers aan de activiteiten staat in de jaarcijfers in bijlage 6. 

Cliëntenondersteuning/Ouderenadvies 

Welzijn Bloemendaal investeert in het sociale netwerk van de ouderen en de woonomgeving. We doen dit onder ander door de inzet van Cliëntenondersteuning en Ouderenadvies. Er wordt nauw samengewerkt met zorginstellingen en meerdere huisartsenpraktijken. Via de ‘informatieve huisbezoeken 80-jarigen’ houden we goed zicht op wat de vragen en behoeften van de steeds ouder wordende Bloemendalers zijn. In het ‘tweede coronajaar’ waren de onafhankelijke cliëntondersteuners en ouderenadviseurs  nog beter ingespeeld op de beperkende omstandigheden. Hoewel persoonlijk contact helaas nog steeds een stuk minder was trokken de huisbezoeken wel weer aan. Ook werd er weer heel veel gebeld want er was zeker behoeft aan advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer. Omdat de gebruikelijk koffieochtenden nog geen doorgang konden vinden in het begin van het jaar werd, in samenwerking met Sociaal Cultureel werk, gestart met Telebakkie.

Een overzicht van het aantal hulpverleningsgesprekken vindt u in jaarcijfers in bijlage 2. 

Wandelcirkel

Ook in coronatijd bedacht de wandelcirkel:

In de week tegen eenzaamheid, eerste week van september, hebben we samen met de gemeente dit thema onder de aandacht gebracht. Er is op buitenlocaties informatie verstrekt en de cliëntenondersteuners zijn ook veel bij mensen langs gegaan.

In samenwerking cliëntenondersteuning bezocht Rotary Caprera een flink aantal cliënten en verraste hen met een attentie.

Sociëteit Aerdenhout

Ook de Sociëteit was een tijdje dicht maar zodra het weer kon gingen de lezingen weer van start en werd weer een gevarieerd en interessant programma met afwisselende thema’s geboden. Vooraf was er gelegenheid om koffie te drinken en na het programma om een gezamenlijke lunch te nuttigen.

Uitje naar Johan Cruijff Arena vanuit de Voghelsanck

Godfried Bomansjaar

Allerlei activiteiten stonden in het teken van het Godfried Bomans jaar. Zo hadden onze Blije Breisters het plan opgevat om de Wollewei in wol uit te voeren.

Odensehuis Overveen 

Het Odensehuis, gevestigd in gebouw Tinholt van Buurvereniging Overveen, is een vast kernwaarde geworden in onze dienstverlening.  

Dorpscoördinatie 

In alle kernen van Bloemendaal is nu een dorpscoördinator actief. Het doel van de dorpscoördinator is om als spin in het web te fungeren in een dorpskern van Bloemendaal. Het is de centrale figuur tussen de diverse formele en informele netwerken op het gebied van Welzijn en Zorg. Enerzijds is de dorpscoördinator aanspreekpunt voor burger- en maatschappelijke initiatieven en signalen. Anderzijds is de dorpscoördinator aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente qua kennis en informatie over het dorp. De dorpscoördinator is een verbinder die netwerken, inwoners, organisaties en gemeente aan elkaar koppelt en burgerinitiatieven ondersteunt.

De dorpscoördinator houdt zich bezig met:

 • Het afstemmen van activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn en Zorg
 • Er wordt een netwerk onderhouden met sportverenigingen, onderwijs, organisaties op het gebied van welzijn en zorg en actieve burgers in de dorpskern. Via dit netwerk weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden.
 • Goede communicatie in het dorp over het aanbod van Welzijn en Zorg
 • Twee keer per jaar wordt een dorpsbrede bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken partijen.
 • Er wordt een dorpskalender met activiteiten opgezet en bijgehouden en deze wordt verspreid via een goede PR.
 • Het signaleren van eenzaamheid
 • Het ondersteunen van burgerinitiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van Welzijn en Zorg

Mooi voorbeeld hoe ‘dorpscoördinatie’ tot samenwerking leidt:

Vervoer 

In januari was het eindelijk zover. Er werden drie spiksplinternieuwe elektrische personenbussen afgeleverd. Fris gespoten in de kleuren en met de logo’s van Welzijn Bloemendaal. Wethouder Henk Wijkhuizen maakte een proefrit door Bloemendaal. Ons vervoer van deur-tot-deur is vaak essentieel voor de oudere Bloemendaler die anders geen mogelijkheid ziet om naar afspraken te gaan of aan activiteiten mee te doen.

Priklocaties:

Bij Cliëntenondersteuning kwamen begin dit jaar veel vragen binnen over vervoer naar vaccinatielocaties in Haarlem, Alkmaar en Schiphol. In samenspraak met onze vrijwillige chauffeurs hebben we besloten daar onze bussen voor in te zetten.

In bijlage 4 van de jaarcijfers staat een overzicht van het aantal gemaakte ritten en vervoerde personen.

Gluren bij de buren

In verband met de coronamaatregelen was ‘Gluren bij de buren’ omgedoopt tot ‘struinen in tuinen’. Ook Welzijn Bloemendaal deed weer mee op verschillende locaties. Podiumkunstenaars van alle disciplines traden op in diverse tuinen in de dorpskernen van Bloemendaal. De tuinen van de dorpskernen waren omgetoverd tot openluchtpodium voor een dag.

In de ‘tuin’ van Welzijn Bloemendaal, Bloemendaalseweg 125  trad de Cellogroep op.

WonenPlus

WonenPlus is er voor inwoners uit de gemeente Bloemendaal vanaf 55 jaar, maar ook chronisch zieken en gehandicapten kunnen abonnee worden. Met een abonnement op WonenPlus bieden we een uitgebalanceerd aanbod aan diensten bij door ons geselecteerde, leveranciers en dienstverleners met aantrekkelijke kortingen op de producten en diensten. Voor huishoudelijke hulp en hulp bij het onderhouden van de tuin werken we met studenten die daar een kleine vergoeding voor krijgen. 

Abonnees van WonenPlus kunnen ook gebruik maken van onze klusvrijwilligers. Kleine klusjes in huis, zoals het vervangen van een kraan, een plank ophangen of uw tv instellen worden gratis door een vrijwilliger gedaan. De coronamaatregelen hebben grote invloed gehad op met name de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis. De klusaanvragen daalden met 60% (zie in de jaarcijfers bijlage 5).  

In de jaarcijfers in bijlage 5 staat een overzicht van de uitgevoerde klussen. 

Vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers is in coronatijd wat teruggelopen en nieuwe werven was lastig omdat veel activiteiten niet doorgingen. Daar waar nodig hebben de vrijwilligers zich wel weer vol overgave ingezet voor mensen in Bloemendaal die dat in deze tijd meer dan nodig hadden. Het oprichten van een ‘vrijwilligersraad’ is vanwege corona ook uitgesteld naar volgend jaar. De vrijwilligersraad krijgt het recht om, gevraagd en ongevraagd, de directie van Welzijn Bloemendaal te adviseren over algemene beleidszaken en -voornemens die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk. Van uitstel komt dan ook zeker geen afstel want we willen de vrijwilligers binnen Welzijn Bloemendaal formeel een stem te geven. Invloed hebben op de organisatie vergroot de betrokkenheid. Vrijwilligers komen uit alle hoeken van de samenleving en hebben aanvullende kennis op allerlei gebieden en kijken met verschillende ogen naar de organisatie en het werk. Het meewegen van deze kennis en ervaring verbetert de kwaliteit van de besluitvorming.

Vrijwilligers zijn ook in hoge mate bepalend voor het imago van de organisatie en de ontwikkeling daarvan. Afhankelijk van de soort van activiteit is er, in meer of minder mate, contact met de medewerkers. Dit is meestal functioneel contact, behorende bij de activiteit waarbij u wordt ingezet. Op welke manier dat is wordt meestal bepaalt vanuit Welzijn Bloemendaal maar een zekere mate van invloed op het eigen werk en op de werkomstandigheden is belangrijk voor iedereen, ook voor vrijwilligers. Ervaring leert dat men zich daardoor gemotiveerd en met plezier blijft inzetten.

Organisatie

Bestuur 

Het bestuur bestond op 31-12-2021 uit vijf personen in de volgende samenstelling: 

Naam Functie Aangetreden   Aftredend     Herbenoembaar
Dhr. H.A. Hennis voorzitter   01-07-2018 01-07-2021            Ja 
Dhr. M.W. van Tol secretaris 01-07-2018 01-07-2021            Ja 
Dhr. J.F. van den Bospenningmeester   20-05-2015 20-05-2021            Ja 
Mevr. J. Regeling lid 01-09-2015 01-09-2021            Ja 
Mevr. E. Vreugdenhil        lid                      20-05-2019 20-05-2022            Ja 


Het bestuur heeft in 2021 acht keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen van het bestuur in 2021 waren:

1. Op 1 juli is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingegaan. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Een afvaardiging van het bestuur heeft samen met de directie een stappenplan doorlopen waarna de conclusie is getrokken dat aan de wet wordt voldaan. Naar aanleiding van bovenstaande is wel een discussie gestart over het huidige bestuurlijke organisatievorm.

2. Eind 2020 is in samenwerking met de bibliotheek en het WMO loket een onderzoek gestart naar huisvesting in het gebouw van de bibliotheek aan de Korte Kleverlaan in Bloemendaal. In 2021 hebben er zogenaamde ‘signaalsessies’ plaatsgevonden waarbij informatie uit de samenleving is opgehaald. Ook is er onder leiding van een architect een ontwerp gemaakt met een plattegrond waar zowel de partijen (Bibliotheek, WMO en Welzijn Bloemendaal) als ook de functies een plek hebben gekregen.

3. In alle kernen is inmiddels een dorpscoördinator Welzijn & Zorg aangesteld. Vanuit coronagelden zijn eind 2021 extra uren toegekend.

4. Ook in coronatijd bleek het Odensehuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers een welkome plek voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. De tijdelijke uitbreiding met de donderdagmiddag was succesvol. Er wordt getracht deze ook voor de toekomst te behouden.

5. Twee bestuursleden hebben aangegeven in de loop van volgend jaar te stoppen.

Personeel in dienst  

Op 31 december 2021 zijn buiten de directie in totaal 16 medewerkers werkzaam in de organisatie. 

Personeel per 31-12-2021      Functie Fte’s Uren 
Dhr. J.Th. van Buren directeur 1.00 36 
Mw. A.W. de Hullu * sociaal cultureel werker 0.72 26 
J.G. Klomp * sociaal cultureel werker 0.83 30 
A.M.C.C. van Bakel cliëntondersteuner/ouderenadviseur 0.33 12 
H. van der Vegt cliëntondersteuner/ouderenadviseur 0.66 24 
C. Turksma cliëntondersteuner/ouderenadviseur/WonenPlus   0.44 16 
M. Lommersecliëntondersteuner/ouderenadviseur 0.33 12 
M.G. Coffeng * vrijwilligerscoördinator 0.7527
W. de Beaufort medewerker vervoer 0.44 16 
M. Zantvoort medewerker vervoer 0.44 16 
M. L. van Duren office manager 0.66 24 
M.C.B. Pots-Dikfin./administratief medewerker 0.44 16 
N.B. Honingh * jongerenwerker 0.88 32 
N. Essing jongerenwerker 0.6624
P. Visscherjongerenwerker0.4416
S.C.J.L. Verheijen administratief medewerker SCW 0,44 16 
M.C. Slierings * coördinator Odensehuis 0.5018 
  

*) Tevens dorpscoördinator Welzijn & Zorg in één van de vijf dorpskernen 

3 medewerkers zijn uit dienst gegaan en 3 nieuwe medewerkers deden hun intrede: 

 • In op 01 april:
 • Uit op 30 april:
 • Uit op 30 september:
 • In op 18 november:
 • In op 10 november:
 • Uit op 30 november:

P. Visscher
A. Vink
S. van Donkelaar
W. de Beaufort
M. Zantvoort
A. Stolker


Vrijwilligers  

Wederom een lichte daling ten opzichte van vorig jaar maar ondanks corona hadden we ultimo 2021 maar liefst 264 vrijwilligers zich actief ingezet bij de activiteiten en diensten van Welzijn Bloemendaal. Vervoer spande weer de kroon gevolgd door de open eettafels. 

Alle cijfers staan in bijlage 7 van de jaarcijfers.   


Externe ondersteuning 

Vanwege de beperkte omvang maken we voor enkele specifieke taken gebruik van externe ondersteuning. Het bureau PouwHR ondersteunt ons betreffende HR taken. De ICT wordt ondersteund door Sterk–iT. 


Ziekteverzuim
 

Het ziekteverzuim in 2021 was met 4,61%, nog iets lager dan vorige jaar (4,87%). Dit is exclusief langdurig verzuim. Ook dit verslagjaar was effect van thuiswerken nog merkbaar. Personeel dat zich gewoonlijk ziek zou melden omdat ze zich ‘te slecht’ voelen om naar het werk of kantoor te komen, kunnen wel thuis werken.  

Personeelsvertegenwoordiging 

De PVT bestond in 2021 uit de volgende leden: 

Maureen van Duren   voorzitter                                          
Margriet Pots-Dik secretaris                                          
Monique Coffeng lid


Jaarverslag PVT 2021 

Aantal vergaderingen: 8x overleg PVT leden, 2x met teamleden, 5x apart met directeur + diverse keren ad hoc overleg met directeur. 

De PVT heeft zich in 2021 beziggehouden met:

 • Corona – n.a.v. (nieuwe) RIVM richtlijnen diverse overleggen
 • Beleidstukken – gebruik spullen / activiteitenruimte door medewerkers
 • Bevindingen en aanbevelingen Nestorkring
 • Bespreking Huishoudelijk reglement
 • Verzorging attenties Pasen en eind van het jaar bij nieuwe lockdown   
 • Personeelsuitje 30 september                                                                                              
 • Adviseren bij vacature Wmo-consulent en ouderenadviseur, vacature vervoers- coördinator, vacature Jeugd- en Jongerenwerker
 • Afscheidscadeaus voor vertrekkende collega’s vervoer bedenken en regelen
 • Adhoc meedenken met directeur over generatieregeling


Stagiaires 

Eén leerling heeft een maatschappelijke stage gedaan via het jongerenwerk. Via HALT zijn jongeren ingezet bij het timmerdorp. 

Fondsen en sponsoren 
Zonder de bijdrage van diverse fondsen en sponsoren waren veel activiteiten niet mogelijk geweest. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de verschillende bijdragen. In het verslagjaar ontvingen wij bijdragen van de onderstaande fondsen en sponsoren:

Stichting BAVO
Stichting Boschuysen
Stichting Buytentwist
Caritas BOAZ
Codde en Beresteyn
Doopsgezinde Weeshuis
Stichting “Dorpshuys”
Fonds 21
Sint Jacobs Godshuis
Johan Cruijff Foudation
Krajicek Foundation
Lehmann Fonds
Meerlanden Fonds
Ons Bloemendaal
Oranje Fonds
Pasman Stichting
Prins Bernhard Cultuur Fonds
Rabobank Bollenstreek
Rabobank Clubsupport
SportSupport Kennemerland
RCOAK
Ruigrok Stichting
Stichting Tijdsparen
Dr C.J. Vaillant Fonds
Van Zanten Fonds
Zonnige Jeugd

Klik hier om alle cijfers van Welzijn Bloemendaal in te zien.